logook

PSYCHOCYBERNETYCZNE BADANIE CHARAKTERU

 Wybierz zawód, który kochasz, a już nigdy nie będziesz musiał pracować - Konfucjusz

Biznes i Kariera

Oferujemy lepsze poznanie możliwości obecnych i potencjalnych pracowników.

Nauka

Pomagamy wybrać taki kierunek nauki, jaki odpowiada Twoim zainteresowaniom, pasjom oraz zdolnościom.

Sport

Dajemy wiedzę jak zostać mistrzem i ćwiczyć, aby utrzymać się na szczycie.

Pomoc w wy­bo­rze wła­ści­wej ścież­ki dy­dak­tycz­nej i za­wo­do­wej dla mło­dzie­ży i prze­ciw­dzia­ła­nie bez­ro­bo­ciu - to głów­ne cele pro­jek­tu "Kom­pas edu­ka­cyj­ny". O akcji dys­ku­to­wa­li, pod­czas piąt­ko­wej kon­fe­ren­cji w Sej­mie, Da­nu­ta Hu­eb­ner i Da­riusz Ro­sa­ti.

- Mło­dzi lu­dzie mają dziś prawo czuć się oszu­ka­ni. Przez lata po­wta­rza­no im, jak man­trę, że klu­czem do zna­le­zie­nia za­trud­nie­nia i ka­rie­ry za­wo­do­wej jest zdo­by­cie od­po­wied­nie­go wy­kształ­ce­nia. Dziś mło­dzi lu­dzie z dy­plo­ma­mi uczel­ni wyż­szych nie mogą zna­leźć pracy - po­wie­dział Ro­sa­ti.

Ten jest z pogranicza edukacji i rynku pracy. Ma on na celu pomoc w rozwiązywaniu jednego z najbardziej niepokojących problemów współczesnej Polski, bezrobocia wśród absolwentów. Jako przyczynę można wskazać kryzys gospodarczy, jednak są jeszcze inne przyczyny. Na przykład niedostosowanie struktury podaży kwalifikacji zawodowych do popytu na określone kwalifikacje. Nasz projekt stara się zaoferować instrumenty pomocne wszystkim, którzy w tej chwili kończą naukę w szkołach, podejmują decyzję o kierunku studiów i kierunku pracy - dodał.

Projekt składa się z dwóch segmentów: pierwszy jest badaniem psychologicznym - charakteru i predyspozycji absolwentów liceów w okresie, kiedy muszą podjąć decyzję o wyborze kierunku studiów. Diagnoza charakterologiczna, wykorzystana w "Kompasie edukacyjnym" opiera się na 500 zmiennych parametrach. System został zbudowany w oparciu o algorytmy, zasady logiki i strukturę matematyczną. Badany otrzymuje ponad 60-stonicowy raport personalny, opisujący jego charakter i diagnozę, jaka ścieżka edukacyjna i zawodowa jest najbardziej korzystna. Druga część badania to skojarzenie tego wyboru z zapotrzebowaniem na rynku pracy, dzięki czemu ankietowany będzie mógł podjąć decyzję, co do dalszego kariery zawodowej.

Badanie wykonano w trzech polskich i dwóch kanadyjskich szkołach. Wykonano ponad 115 ankiet; zadano uczniom takie pytania jak np. "Czy wiesz jaki kierunek studiów wybrać?", "Czy ktoś pomagał ci w podjęciu decyzji o wyborze kierunku studiów?" i "Czy wiesz jaką specjalizację wybrać?". Z badań wynika, że przeważająca część ankietowanych nie wie jaki kierunek studiów wybierze a także, że nikt nie pomagał w podejmowaniu takiej decyzji.

- W wielu sytuacjach młody człowiek nie jest zdecydowany, wybiera między kilkoma kierunkami studiów. Informacja o tym, który z tych kierunków daje największe prawdopodobieństwo znalezienia pracy w zawodzie być może okaże się decydująca w podjęciu ostatecznej decyzji. Chcemy dać młodym ludziom pomocnicze narzędzie, kompas edukacyjny, który poprowadzi ich w stronę błyskotliwych karier - powiedział Rosati.

Rosati podkreślił, że w ciągu ostatnich lat wiele zmieniło się na rynku pracy i absolwenci niektórych kierunków, niegdyś modnych, dziś nie są zatrudniani. Brak natomiast specjalistów w dziedzinach technicznych, informatycznych i medycznych.

- Uważamy, że okres powinien być okresem inwestowania w siebie i rozwoju indywidualnego, dzięki czemu możemy lepiej rozumieć świat, ludzi i mieć poczucie własnej wartości. Rola wykształcenia wykracza daleko poza związek z pracą - podkreśliła profesor Danuta Huebner.

Huebner podkreśliła także różnicę między polską młodzieżą a np. hiszpańską, z którą profesor miała okazję spotykać się na konferencjach. Jej zdaniem młodzi ludzie w Polsce wykazują większą aktywność w poszukiwaniu pracy.

- Hiszpanie czekają, aż praca sama do nich przyjdzie, znajdzie ich. W tym samym czasie polska młodzież sami zakładają firmy, realizują swoje pomysły - powiedziała ekonomistka.